KTC Energiportal - Användarmanual

Inledning

Energiportalen är ett verktyg som riktar sig till fastighetsägare med ett helt bestånd av fastigheter, och ger möjlighet till en effektiv uppföljning av t ex energi- och vattenanvändning. Det finns två huvudsakliga syften:

1. Analysera och hitta byggnader som använder mer energi än de borde behöva, för att kunna sätta in åtgärder.

2. Underlätta rapportering inom företaget om budget och mål för energioptimering.

Begrepp i Energiportalen

För att förtydliga vad som menas med olika begrepp i handboken beskrivs här nedan de viktigaste begreppen i en ordlista nedan.

Navigationsträd är centralt i Energiportalen och är en beskrivning av fastighetsbeståndet i form av ett träd. Navigationsträdet öppnas och döljs genom att klicka på symbolen Menyknapp överst till vänster i portalen.

Med strukturen nedan summeras mätarna från de byggnaderna A-huset, B-huset och B-huset, annexet upp till fastigheten Huvudkontoret. Fastigheten summeras i sin tur upp i området Företaget, tillsammans med C-huset (som ingår i Filial).

Navigationsträdet behöver innehålla byggnader och fastigheter. I övrigt kan man bygga navigationsträdet för att täcka just de behov man har i den aktuella installationen.

Navigation

Nodtyp

Varje "nod" i navigationsträdet är en nodtyp. I Energiportalen finns ett antal fördefinierade nodtyper; Kund, Område, Fastighet, Byggnad och Mätare. Därutöver kan det finnas generella noder för att bygga den logik man önskar.

Mätare

Energiportalen använder sig av begreppet mätare för att definiera en viss mätpunkt där förbrukning mäts. Detta betyder att om man byter den fysiska mätaren men den fortfarande mäter samma förbrukning på samma plats så är det samma mätare.

Varje mätare har en tilldelad nytta och en produktionstyp (se nedan).

Byggnad

Med byggnad menas en huskropp med väggar och tak som är uppförd på en fastighet. En byggnad kan INTE sträcka sig över flera fastigheter, men det kan finnas många byggnader på en fastighet. Definitionen av en byggnad skall för att kunna användas vid energideklaration följa lantmäteriets definition.

Byggnader är ett mycket centralt begrepp i Energiportalen eftersom all förbrukning på mätarnivå skall kopplas till byggnader, man kan inte följa upp förbrukning utan att definiera vilken/vilka byggnader som mätaren försörjer.

Fastighet

Med fastighet menas det juridiska begreppet fastighet, dvs. en tomt. En fastighet måste vara bebyggd med byggnader för att vara användbar i systemet. Traditionellt har man ofta följt upp energiförbrukning på fastighetsnivå men i och med införandet av energideklarationen så skall man ha uppföljning på byggnadsnivå -- se nedan.

Area

Energiportalen beräknar nyckeltal för fastigheter med hjälp av area. Man kan definiera en fastighets area med hjälp av olika areabegrepp. De vanligaste är BOA + LOA, BRA och Atemp.

Operatören kan definiera vilket eller vilka areabegrepp som skall användas när man beräknar nyckeltal, såsom kWh/m² eller m³/m².

Totalarea

Totalarean är summan av alla de areatyper som ska räknas in i totalarean (enligt inställning som gjorts för varje areatyp).

Betjänad area

Varje mätare har en betjänad area. Om flera mätare med samma nytta ligger på samma byggnad kommer dessa att dela byggnadsytan mellan sig.

Om en mätare mäter sammanlagd förbrukning för flera byggnader, blir den betjänade ytan den sammanlagda för dessa byggnader.

Förbrukning

Systemets fokus är att analysera förbrukningar. Systemet hanterar förbrukningar som kan hänföras till något av begreppen energi, volym och massa.

Nytta

Med nytta menas vad man använder det som förbrukas till. Ett exempel är att el kan användas till såväl belysning, som värme och kyla. Operatören kan bestämma vilka nyttor som ska finnas i systemet. Som standard innehåller Energiportalen nyttorna Värme, Kyla, Varmvatten, Kallvatten och Fastighetsel.

Varje mätare är kopplad till en specifik nytta.

Produktionstyp

Med produktionstyp menas hur nyttan åstadkoms. Exempelvis kan nyttan värme åstadkommas med olja, pellets, fjärrvärme eller el. Nyttan kyla kan åstadkommas med t.ex. fjärrkyla eller el.

Olika produktionstyper kan definieras fritt, men som standard definieras följande produktionstyper: Vatten, El, Olja, Pellets, Naturgas, Fjärrvärme och Fjärrkyla.

Varje mätare är kopplad till en specifik produktionstyp.

Budget

Med budget menas såväl budgeterad förbrukning som budgeterad kostnad. Budgetarbetet utgår ifrån att uppskatta förbrukningar, och kostnaden blir ett resultat av förväntad förbrukning, kombinerat med de tariffer som finns inlagda.

Graddagar

Graddagar är ett mått på värmebehovet som SMHI definierat. SMHI levererar antalet graddagar för en viss klimatort på månadsnivå. Grovt sett är antalet graddagar summan av antalet grader under 17°C varje dag under en månad. Om det varit 15°C dygnsmedeltemperatur två dagar en månad, och samtliga andra dagar den månaden varit dygnsmedel över 17°C så har det varit 2 + 2 = 4 graddagar den aktuella månaden. Graddagar används för att normalårskorrigera värmeförbrukningsvärden, se nedan.

Energiindex

Energiindex är ett förbättrat mått på värmebehov som SMHI levererar. Fyller samma behov och uttrycks som graddagar, men tar även hänsyn till vind och sol.

Normalår

Normalår definierar hur graddagar (eller energiindex) fördelas över ett "normalt år". För närvarande definieras ett normalår som genomsnittet av hur vädret varit 1981 -- 2010 på den aktuella platsen.

Normalårskorrigerad förbrukning

Normalårskorrigerad förbrukning beräknas för att korrigera en förbrukning, så att den skall kunna jämföras med ett "normalt år" klimatmässigt (enligt definition ovan). Detta ger en mycket mer rättvis jämförelse mellan förbrukningar för olika år. Man kan normalårskorrigera med hjälp av graddagar eller energiindex.

Effektsignatur

En effektsignatur beräknas utifrån ett prickdiagram där genomsnittseffekt som använts för att värma upp en byggnad matchas med utetemperaturen det dygnet. För att kunna skapa en effektsignatur krävs information om såväl energiförbrukning varje dygn som utetemperatur aktuellt dygn. Effektsignaturen beräknas utifrån förutsättningen att varje byggnad har en brytpunkt där uppvärmning behövs som ligger i intervallet 10°C till 20°C.

Effektsignaturen ger en bild av hur byggnaden uppför sig i olika väderleks-förhållanden.

Estimerade förbrukningar

Med estimerade förbrukningar menas en "gissning" på vad förbrukningen är när vi saknar information. Estimering görs endast för månadsvärden. Estimering görs utifrån samma period föregående år. Beroende på inställning på mätare och nytta räknas förbrukningen om enligt normalårsprincipen (se Bilaga 1).

Prognos

Med prognos menas en estimerad förbrukning som ligger i framtiden. Det innebär t.ex. om man befinner sig i mitten av maj, men bara har fått in mätvärden t.o.m. mars, så är aprilförbrukningen estimerad, men maj-decemberförbrukningen är en prognos.

Tariff

En tariff är en formel för beräkning av den kostnad som uppstår i samband med att man förbrukar t ex energi eller vatten. Kostnaden kan bestå av "ekonomisk kostnad" i kr, men även olika typer av miljöpåverkande utsläpp, t.ex. CO².

Parameter

Parameter är ett importerat värde som inte betraktas som data, utan som ett invärde i fr a kostnadsberäkningar (se Tariff).

Webbinterface

Moduler

Knappen överst till vänster expanderar eller döljer navigationsträdet och modulnavigeringen. Här väljer du vad du vill arbeta med och får fram eventuella underval i en underliggande nivå. När modulen är vald så visas dess vy i det centrala fönstret.

Modulmeny

Sökning

Längst upp i navigeringsträdet finns ett sökfönster. Så snart man skriver något här kommer systemet att leta upp och gulmarkera de noder som innehåller den skrivna texten. Man kan t. ex. skriva in delar av mätarplats, namn på byggnad eller produktionstyp.

Välj önskad nod och töm sökfönstret. Nu kommer trädet att återgå till normalt, med den valda noden fortfarande markerad.

Bygg ditt eget navigeringsträd

Denna funktion aktiveras i systemet per kund, av systemadministratören. Den är tillgänglig om du ser en filtersymbol till vänster om sökrutan ovanför navigeringsträdet.

Filtersymbol till vänster om sökrutan

På varje mätare, byggnad eller fastighet kan man sätta etiketter, "taggar". Det är ett fritt sätt att hantera tilläggsinformation. Det kan t. ex. vara mätardimension, byggnadstyp, eller områdesansvarig.

Taggar definieras av administratör. De kan vara av olika typer, som tal, text eller alternativ.

Taggar kan användas för filtrering och gruppering av noder i trädet. De syns också i rutan för nodinformation.

Sätt värdet på taggar

Du som användare kan ställa in värden på taggarna. Högerklicka på noden och välj att ställa in taggar.

Lista med alternativ

I dialogen som öppnas syns vilka taggar som är inställda för noden, och man får en rullgardinsmeny där man kan välja bland övriga tillgängliga taggar.

Dialog med listval och ruta med 
redan inställd tagg

Dialogen för att sätta tagg-värdet ser lite olika ut beroende på typ av tagg, men bör vara självinstruerande.

Konfigurera din trädvy

Genom att klicka på filter-symbolen till vänster om sökfönstret får man fram möjligheten att konfigurera filter och grupperingar.

Utsnitt från sida med 
listval och två utpekade knappar

Genom att lägga till filter kan man välja att se bara del av trädet. Mätare med viss produktionstyp, fastigheter från ett visst område, osv.

Produktionstyp, nytta, namn och adress betraktas som fördefinierade taggar.

Dialog med val 
av nodtyp och tagg

Välj nodtyp du vill se (även eventuella undernoder till vald typ kommer att bli tillgängliga). Välj sedan bland de taggar som är giltiga för vald nodtyp. Beroende på typ av tagg kommer sedan en dialog för att sätta villkor. Man kan filtrera fram både det som är lika med och det som skiljer sig ifrån. Man kan filtrera på del av text.

Att ställa in gruppering innebär att välja en tagg. Sedan samlas alla noder med samma värde på vald tagg under samma virtuella nod. Detta kan göras i flera steg, och så kan ett helt träd byggas upp. T. ex. så här:

Träd med noder 
med namn från taggnamn och värde, och fastigheter

Spara ditt träd

Du kan enkelt spara den skapade inställningen, och ge den ett namn. Klicka på "Spara". Inställningen syns inte för andra användare. Du kan under dina profilinställningar välja bland dina sparade inställningar, och använda en som startvy.

Den sparade inställningen dyker upp i listan över "Sparade trädvyer".

Toppmeny

Toppmeny

Här har du snabb tillgång till aktiva larm och dina användarinställningar samt kan öppna navigeringsträdet och modulnavigeringen.

Tooltips och onlinehjälp

På många bilder och texter finns s k "tooltips" för att förklara en specifik funktion i systemet. Genom att hålla muspekaren över en bild eller textmassa utan att klicka ("hovra") aktiveras dessa. I systemet finns även en enklare onlinehjälp. Denna når du genom att klicka på de frågetecken som är placerade uppe i högra hörnet på de olika delrutor ("widgets") som finns i applikationen. I manualen beskrivs funktionalitet för respektive widget.

Anteckningar

Du kan lägga till egna anteckningar genom att högerklicka på vald nod i navigationsträdet. Denna anteckning blir unik för vald nod och modul. Dvs du kan skriva olika anteckningar på en och samma nod, en anteckning för exempelvis larmmodulen och en annan för förbrukningsmodulen. En röd triangel på noden visar att en anteckning finns. Anteckningar kan även göras på enskilda värden i tabellen för förbrukningsmodulen.

Hem

Översikt

När du loggar in är det oftast denna sida du först ser (kan ställas om under användarinställningar). Här får du en snabb överblick på dina fastigheter och byggnaders status.

Startsida

Info

Längst upp till vänster. Visar information om vald nod i navigationsträdet:

Nyckeltal

Visar nyckeltal för vald nod i navigationsträdet. Nyckeltal kan konfigureras av systemadministratören för att ge användaren en snabb bild av hur "beståndet mår", på vald nod. Nyckeltalet visas som dels ett betyg, som avspeglas grafiskt med hur stor del av bågen som är fylld, och av en siffra som ligger till grund för betyget. Om man hovrar över figuren får man en förklaring av nyckeltalet.

Karta

Visar fysisk placering av byggnader på karta och dess status (färgkod). Kartan zoomas automatiskt för att rymma alla listade byggnader.

Byggnader

Visar en lista med status för byggnader under vald nod i navigationsträdet. Denna kan sorteras på diff (förbrukning jämförd med tidigare år) eller status. Listan kan också fås sorterad på valfritt nyckeltal. Genom att klicka på byggnadens adress kommer man direkt till aktuell byggnadsnod, och sidan förbrukning översikt öppnas.

Förbrukning

Översikt

Modulen består av två delar. Den första är översikt där du tittar på dina olika förbrukningar och kostnader. Den andra är "Rapporter" och som namnet antyder är det här du hittar de rapporter som ingår i systemet.

Förbrukning - översikt

Info

Visar information om vald nod i navigationsträdet:

Summering

Visar helårsförbrukning för vald nod i navigationsträdet. Förbrukning och kostnad, totalt och per kvadratmeter, för vald produktionstyp. Siffrorna jämförs med föregående år.

Exportera

Här kan du välja att skriva ut sidan eller exportera som pdf- eller csv-fil (för t ex Excel).

Export

Diagram

Visar ett stapel- eller linjediagram med förbrukningar eller kostnader för vald nod och produktionstyp/nytta.

Tabell

Visar en tabell med förbrukningar eller kostnader för vald nod och produktionstyp/nytta. Tabellen är färgkodad för att visa på om värdet är uppmätt eller estimerat/prognostiserat. Hovring över ett värde ger mer information om vad siffran grundas på.

Tooltip förbrukningsvärde

De sista raderna summerar dels uppmätt förbrukning hittills, dels total året ut (förväntad).

Period

Periodval

Visar vald period (år, månad, dag) och jämför med motsvarande period föregående år. Jämför med en annan period genom att bocka i "välj jämförelseperiod" och ange period. Eller välj att se tre år i st f två.

"Välj jämförelseperiod" ger stor frihet att välja med vilken tidsperiod man ska jämföra den visade.

Visningsläge

Visningsval

Här väljer du vilken typ av data du vill se i diagram och tabell. Du kan välja att titta på förbrukningar eller kostnader. Förbrukningar kan visas så som de uppmätts, eller normalårs-korrigerat. Kostnader kan visas med eller utan moms. Förbrukningar och kostnader kan även visas per m².

Om du inte har en mätare vald så ser du summor av navigationsträdets underliggande mätare relativt till ditt val. Du kan då välja att bara titta på summor för mätare av specifik produktions-typ, eller som betjänar en specifik nytta.

AreaSet / Areauppsättningar

Användaren kan när som helst växla mellan olika areabegrepp för byggnader. T ex mellan ATemp och BOA + LOA. AreaSet är grupperingar av area-typer. Dessa set kan användaren välja som divisor i webbgränssnittet för att se per m^2^ värden delade per annat än kundens standardinställda area. AreaSet möjliggör att man på ett repeterbart sätt kan välja flera area typer tillsammans.

AreaSet skapas av administratör.

AreaSet kan innehålla en eller flera area typer och vara kundspecifika eller gemensamma.

Area-set förberäknas, varför en ändring gjord av administratör ibland kan dröja med att slå igenom.

listval för areaset

För att välja AreaSet så tillkommer ett val på förbrukningssidan i sektionen visningsläge där man kan väja vilket AreaSet som används.

Om en kund inte har några AreaSet tillgängliga så visas inte valet.

Rapporter

Här kan du välja att generera en rapport efter en uppsättning av fördefinierade mallar. Olika rapporter har olika inställningsmöjligheter och dessa presenteras när rapporten valts. När du klickar på att generera rapporten så börjar servern processa data. När resultatet är färdigt så visas rapporten i huvudfönstret.

Inställningar

Här väljer du vilken rapport som du vill skapa. Olika inställningsmöjligheter blir tillgängliga beroende på innehållet i den rapport som du har valt. Om man genererar en ny typ av rapport kommer den på en ny flik, och den tidigare ligger kvar bakom.

Skriv ut och exportera

Här kan du välja att skriva ut den färdiga rapporten, eller exportera dess data som csv-fil.

Rapportmeny

Tips om rapporter

Delkostnadsrapport

Om rapporten "Delkostnadsrapport" finns, så kan den användas för att se bl a upplupna kostnader, alltså förbrukning som rapporterats in men ännu inte fakturerats.

I rapporten visas förbrukning och kostnader för angiven period och ingående byggnader.

Kostnaderna kodas med färg och stil enligt nedan:

Man väljer ut vilken typ av kostnader som ska visas.

Val Betyder
Tariffer och fakturerat Systemet väljer i första hand fakturerat, i andra hand beräknat från förbrukning, i tredje hand beräknat från prognos/uppskattning. Detta motsvarar det som visas på förbrukningssidan.
Tariff beräknat på prognoser Visar kostnader som beräknats från prognos/uppskattning av förbrukning.
Tariff beräknat på förbrukningar Visar kostnad för den förbrukning som uppmätts, men där inga fakturor ännu kommit in. Detta motsvarar upplupen kostnad
Fakturerade kostnader Visa bara de kostnader som kommit in som fakturaimport

Budget

Att göra en budget innebär att starta med antingen en prognos, eller ett satt värde per m^2^. Sedan kan man på varje nod sätta s k mål. Målen är antingen avvikelser från prognosen, eller förbrukning per m^2^. Mål kan också sättas för de parametrar som påverkar kostnadsberäkningarna. Mål "ärvs" till underliggande noder, om dessa inte har egna mål för samma produktionstyp/nytta. Systemet summerar sedan upp dessa värden för hela det valda beståndet.

En budget kan skapas direkt under rotnoden (kundnoden) och gäller då för alla underliggande noder. En budget kan också skapas på en lägre nivå i navigationsträdet, exempelvis på ett enskilt område eller fastighet. Dessa kan sedan användas t ex av den som ska skapa en övergripande budget.

En budget kan ha olika status: Arbetsbudget, förslag, godkänd och avvisad. Flera personer kan således arbeta på sin egen budget som sedan kan bi en del av underlaget för en övergripande budget. T ex kan man kommunicera att man är färdig med sin delbudget genom att sätta status till "förslag". När en budget anses vara klar och godkänd sätts den i status "godkänd" och låses då för alla användare. Andra kan använda den låsta budgeten i sitt budgetarbete och göra ändringar i sin egen budget.

När en budget skapas görs en kopia på den data som ligger till grund för den nya budgeten (vanligtvis en prognos baserad på befintliga data i servern). Ändringar av data i servern efter det att en ny budget påbörjats kommer inte att påverka data i denna budget på något sätt.

Kostnader i en budget beräknas alltid utifrån förbrukningar och inte omvänt. Budgetmodulen hanterar månadsdata som lägsta upplösning. Budgetmål sätts som förändring i procent alternativt som ett fast mål/m².

Det är dock möjligt att direkt påverka kostnader, men det vi då budgeterar är utvecklingen av de s k parametrarna, värden som används vid kostnadsberäkningar.

Budgetinformation

Info

Visar information om vald nod i navigationsträdet:

Vald budget

Information om den budget man just nu arbetar med. Tidsperiod, ägare, typ av budget, etc.

Budgetöversikt

Här visas jämförelser mellan prognostiserad, budgeterad och historisk förbrukning, för vald produktionstyp.

Budgetmål

Budget huvudinställningar

Från datum -- Till datum

Visar/ställer in budgeterad tidsperiod. Vanligtvis helår, men andra tidsspann går också bra.

Produktionstyper -- Nyttor

Påverkar vilken förbrukning som syns i Budgetöversikt och datatabell.

Arbetsbudget

Här väljer du om du vill skapa ny budget utifrån prognos eller fast förbrukning. Redan sparade budgetar finns också i listan, om man vill arbeta vidare med någon av dem.

Status

Då man arbetar med en budget kan man ställa om status för denna. De olika alternativen är:

Då en budget skapas blir den en arbetsbudget. Då den som skapat budgeten anser att den är värd att gå vidare med kan hen sätta status till Förslag.

+Lägg till mål

Klicka på \"+ LÄGG TILL MÅL\" för att skapa nya mål för din budget. Mål kan skapas för "Förbrukningar" och "Kostnadsparametrar". Ett mål per produktionstyp alternativt kostnadsparameter och budget kan skapas. När man skapar ett mål för kostnadsparametrar och data för tidigare år är tillgänglig kommer denna att presenteras som hjälp för ditt val. Klicka på "Historik" enligt nedan.

Skapa mål

En lista med de data som finns sedan tidigare i systemet presenteras.

Historikhjälp för mål

Genom att välja "Använd procent" kopieras värdet och blir ditt målvärde.

Budgetmål från historik

Värde kan alternativt skrivas in manuellt.

{#section .list-paragraph}

Relaterade budgetar

Lista på budgetar som finns sparade i systemet, relevanta för aktuell och underliggande noder.

Listan kan sorteras på valfri kolumn genom att klicka på kolumnens rubrik.

Namn

Namn på sparad budget. Det namn som gavs då den sparades första gången.

Användarnamn

Vem som har skapat specifik budget.

Status

Aktuell status på budget.

Hantering (tre prickar)

Här väljer du att godkänna eller ej godkänna budgetförslag, öppna budget genom att välja granska eller radera budget. Endast den som skapat budgeten kan radera densamma.

Här väljer du också om budgeten skall användas som underlag i annan överliggande budget.

Utökad information

Genom att klicka på pilen till vänster om en budget får du tillgång till mer information om specifik budget.

Budgetlista extra information

Budget låssymbol Visar att budget är godkänd och låst.

Budget ingår-symbol Visar att budgeten ingår i den budget som du för tillfället arbetar med.

Budget ingår i annan-symbol Visar att budgeten används som underlag i annan budget.

Utöver detta ser du information om mål och på vilken nod målet är skapat.

Tabell

Presentation av vald budget. Vilken produktionstyp/nytta som visas beror på inställningen under "Budgetmål".

Budgettabell

Tabellen kan sorteras på valfri kolumn genom att klicka på rubriken.

Exempel

Skapa en budget för hela kunden

Budget exempel start

Meny skapa mål

Lista på angivna mål

Systemet visar månadsförbrukningstabellen. Alla FV-förbrukningsvärden är Prognos -- 2 %. Alla el-värden är beräknade för att ge 55 kWh/m2 för ett år.

Skapa en budget för del av kunden (Budget-mitt-område):

Inkludera budgeten(Budget-mitt-område) i den totala budgeten(Budget-hela-kunden):

Larm

Översikt

Då systemet konfigureras skapar systemadministratören en uppsättning larmfunktioner, funktioner som t ex kan detektera avvikelser mot önskad/förväntad förbrukning.

I webinterfacet skapas sedan en larmregel som består av denna larmfunktion, gränsvärden, prioritet samt kopplingar till den eller de mätare som skall ingå i larmregeln.

Konfigurering(webgränssnitt)

Meny för larmkonfigurering

Välj: "Konfigurera" och "Skapa larmregel" (plustecken).

I fönstret som öppnas fyller man i följande:

Inställningar för nytt larm ifyllda

En larmregel kan i efterhand redigeras eller tas bort.

Larmregel vald och funktioner för larm visas

Aktiv larmlista

När ett larm blir aktivt blir det tillgängligt i den aktiva larmlistan:

Lista med aktiva larm

Ett larm kan ha tre olika statusar:

Symbol för aktivt, okvitterat larm Aktivt larm, ej kvitterat.

Symbol för aktivt, kvitterat larm Aktivt larm, kvitterat.

Symbol för ej aktivt, okvitterat larm Ej aktivt larm, ej kvitterat.

Ett larm kan ha prioriteten A, B eller C där A är högsta och C lägsta prioritet.

Genom att klicka på lilla pilen till vänster för ett specifikt larm i listan görs mer information tillgänglig. Här finns möjlighet att kvittera larmet (bocken) och även möjlighet att forcera en flytt till historik (klocksymbolen).

Larmlista - utökad information

Uppe till höger i toppmenyn finns en larmklocka. Denna visar antalet larm i den aktiva larmlistan. Genom att klicka på ikonen för du möjlighet att via en snabblänk komma direkt till den aktiva larmlistan.

Larmsymbol i sidhuvud efter klick

Historisk larmlista

Ett larm som återgått och är kvitterat flyttas automatiskt till Historik.

Lista över historiska larm

Genom att markera ett specifikt larm i listan görs mer information tillgänglig.

Historiska larm, fördjupad information

Mätaravläsning

Översikt

Denna modul använder du för att mata in mätarställning manuellt, dvs på de mätare som inte automatiskt läses in i systemet.

Förutsättningar

Mätaren skall vara konfigurerad som manuell. Detta görs av systemadministratör. Manuellt inställda mätare har fyrkantig ikon i systemet och automatiska runda.

Navigationsträd med manuella och automatiska mätare

Mätarens nummer måste vara konfigurerat på mätaren i systemet. Detta mätarnummer används sedan som verifiering att det är rätt mätare som man matar in mätarställning på.

Inmatning av ny mätarställning

Inmatning manuell mätare

Manuell mätare, rätt nummer. Nu kan man skriva in data

Manuell mätare, rött fält för att visa att värdet inte stämmer