Energiportal referensdokumentation

Klimatkompensering, formel

För klimatkompensering med normalår används data från SMHI som kallas graddagar eller energiindex. Dessa finns för varje månad, och är ett mått på värmebehovet under månaden. Oavsett vilket som används sker beräkningen på samma sätt.

Fkorr = F * NYGD/ GD

För många mätare används dock inte hela förbrukningen till att värma en byggnad. En del kan t ex gå till varmvatten, eller annan icke väderberoende nytta. För dessa mätare kan man deklarera en s k varmvattenandel, den andel av förbrukningen som anses vara icke väderberoende. Då blir beräkningen något mer komplicerad.

Fkorr = F * (NYGD + VVGD)/ (GD + VVGD)

För att beräkna den fiktiva siffran VVGD används nedanstående beräkning:

PVV * TOTgd = VVGD

PVV * (VVGD + NYGD) = VVGD

PVV * NYGD = (1 - PVV) * VVGD

VVGD = NYGD * PVV / (1 - PVV)


Graddagar: summerat under en månad, 17°C - (dygnsmedeltemperatur).

Energiindex: Samma, men med kompensation också för vind och solinstrålning.


Delade mätare

Man kan knyta en mätare till mer än en byggnad. Systemet kommer då att fördela mätarens förbrukning mellan dessa byggnader. Hur detta fungerar beskrivs här (engelska):

Delade mätare