Dataloggar i KTC:s DUCar

Om trend och historik-insamling i produktserierna SRD, COM, RCU, EC2

Allmänt

I KTC:s DUCar lagras data hela tiden lokalt. Detta kallas ofta trendloggning.

Trenddata läses ut av KTC:s överordnade system för t ex datainsamling, eller från konfigureringsverktyget Automate.

Data som sparas

Dessa värden sparas i trendloggen:

För RCU lagras dessutom:

Medelvärde innebär att det som loggas är ett medelvärde över hela det föregående tidsintervallet.

För att logga andra värden, använd TB-objektet. Det möjliggör också lagring med andra tidsintervall, och man kan välja om värdet ska medelvärdesbildas eller inte.

När data sparas

Olika data sparas på lite olika sätt. Det finns en inställning för logg-interval i RT-objektet (standardvärde 60 minuter).

Värden från AI, AV, AQ, RC, RL: Loggas varje logg-intervall enligt inställning.

Värden för AI, AV och AQ lagras bara varje dygn om de har givarfel.

Börvärde RC och RL lagras inte alls då de har givarfel.

Värden från MB: Loggas varje logg-intervall enligt inställning, om de förändrats. Aktiverade värden (värden med inställning skild från '---') loggas varje timma oavsett värde.

Serienummer och mätar-id för MB loggas, om MB har RAM-text, varje månad, och vid förändring.

Serienummer och mätar-id för RD loggas varje dygn, om de inte är 0.

DV loggas vid förändring. Max en puls per inställt loggintervall. Varje förändring loggas som två värden: Det gamla vid den givna tidpunkten, och det nya värdet med tidsstämpel sekunden efter.

Lite tekniska detaljer

Data ligger lagrat i produktens filsystem, som ett antal filer med data i form av en serie datablock. Filändelse .mlg. Varje block innehåller förutom en datapunkt en tidsstämpel (sekundupplösning), en variabeldefinition, och information om enhet och upplösning. Datablocken ligger i tidsordning, oavsett typ av data. Då loggen är full skrivs det äldsta datablocket över.

Det får plats ca 130 000 värden innan det äldsta skrivs över.

Varje månadsskifte sparas en mängd datapunkter till en speciell månadslogg. Denna skrivs aldrig över, utan byggs på under hela produktens livstid, varför man också kan läsa ut riktigt gamla data vid behov.